Servicio de mantenimiento

Quant costa el manteniment d’un ascensor?

El manteniment d’un ascensor és clau per al seu bon funcionament i la seguretat dels usuaris. La freqüència de les revisions varia segons el tipus d’ascensor i les característiques de l’edifici. Es fan tasques com a neteja, lubricació, ajust i reposició de components desgastats. El preu d’aquest servei pot fluctuar segons el tipus d’edifici i les cobertures del servei, entre altres factors. A ERSCE, oferim serveis de manteniment d’ascensors per a totes les marques i instal·lacions i realitzem un prespuesto personalitzat segons les teves necessitats.

Importància del manteniment d’ascensors

El manteniment dels ascensors és un aspecte fonamental per a garantir la seva bona activitat, la durabilitat de l’equip i, el més important, la seguretat de les persones que els utilitzen. En aquesta secció, abordarem diferents factors que demostren la importància de dur a terme una adequada cura i conservació d’ascensors.

La seguretat com a factor clau

Un dels principals motius pels quals el manteniment dels ascensors és fonamental és la seguretat dels usuaris. Un ascensor en bon estat i sense problemes tècnics redueix significativament el risc d’accidents i avaries que podrien posar en perill la integritat física de les persones. Una inspecció regular i adequada garanteix el correcte desenvolupament dels components i dispositius de seguretat, com a sensors, frens i portes, evitant possibles incidents.

Bon funcionament i durabilitat de l’ascensor

A més de la seguretat, el mateniment adequat permet que l’ascensor funcioni de manera òptima i eficient. La realització periòdica de neteja, lubricació i ajust dels mecanismes assegura un desplaçament suau i sense problemes. Així mateix, el reemplaçament de components desgastats o malmesos millora la durabilitat de l’ascensor, evitant avaries costoses i allargant la seva vida útil.

Compliment de la normativa

Un altre aspecte important d’aquest servei és assegurar el compliment de la normativa vigent. Les autoritats estableixen requisits i regulacions específiques que han de seguir-se per a garantir la seguretat i adequat acompliment dels ascensors. El manteniment periòdic i les revisions tècniques contribueixen a complir amb aquests estàndards i evitar possibles sancions o problemes legals relacionats amb l’incompliment de la normativa.

Freqüència i tipus de revisions

La conservació dels ascensors requereix de revisions periòdiques per a garantir el seu bon funcionament i seguretat. La freqüència d’aquestes revisions varia segons el tipus d’ascensor i les característiques de l’edifici en el qual es trobi.

Ascensors en habitatges unifamiliars

En el cas dels ascensors en habitatges unifamiliars i/o amb una velocitat inferior a 0,15 m/s, es recomana realitzar revisions cada quatre mesos. Aquestes revisions permeten mantenir els mecanismes en bon estat i detectar possibles problemes.

Ascensors en comunitats de propietaris

En comunitats de propietaris amb fins a sis parades o en edificis d’ús públic amb fins a quatre parades i menys de vint anys d’antiguitat, les revisions han de dur-se a terme cada sis setmanes. Aquesta freqüència garanteix un correcte manteniment i evita possibles avaries o incidents.

Ascensors en edificis d’ús públic

En edificis d’ús públic amb més de quatre plantes o més de vint habitatges, es recomana realitzar revisions mensuals. Això assegura que l’ascensor compleix amb els estàndards de seguretat i operativitat necessaris per a un ús continuat i segur.

D’altra banda, la llei també parla d’inspeccions periòdiques a part del manteniment per a garantir que la instal·lació sigui funcional i segura.

Ascensors en edificis industrials i llocs de pública concurrència

En el cas d’ascensors situats en edificis industrials i llocs de pública concurrència, les inspeccions han de realitzar-se cada dos anys. Aquesta periodicitat permet garantir el correcte moviment dels ascensors en entorns d’alt trànsit i exigència.

Descripció del manteniment d’ascensors

Aquest servei comprèn una sèrie de tasques indispensables per a garantir el seu correcte funcionament i prolongar la seva vida útil. A continuació, es detallen les principals activitats que formen part del manteniment dels ascensors:

Tasques de neteja i manteniment bàsic

 • Neteja exhaustiva de la cabina i els elements exteriors de l’ascensor.
 • Comprovació i ajust dels sistemes d’il·luminació, tant en la cabina com en els diferents pisos.
 • Inspecció i neteja dels sistemes de ventilació.

Lubricació i greixatge dels mecanismes

 • Aplicació de lubrificants adequats en els diferents components mecànics, com a corrioles, guies i cables.
 • Verificació del correcte acompliment dels sistemes de lubricació automàtica.

Ajust i regulació de dispositius

 • Ajust dels sistemes d’obertura i tancament de portes, garantint el seu correcte funcionament i seguretat.
 • Regulació dels sistemes d’anivellat per a assegurar que l’ascensor es detingui a l’altura correcta en cada pis.
 • Comprovació i calibratge dels sistemes de control i seguretat, com els sensors de sobrecàrrega.

Reposició i substitució de components desgastats

 • Reemplaçament d’elements desgastats, com les corretges de tracció o les rodes de les corrioles, que han aconseguit el final de la seva vida útil.
 • Verificació i possible substitució dels sistemes d’emergència, com els frens i paracaigudes.

Aquestes tasques han de ser realitzades per personal tècnic qualificat, seguint les recomanacions del fabricador i les normatives vigents. Una adequada cura com el que duem a terme a ERSCE garanteix un òptim rendiment de l’ascensor, maximitzant la seguretat i minimitzant les possibles avaries.

Servicio de matenimiento Ersce

Plans de manteniment d’ascensors a ERSCE

Segons les necessitats que tinguis, a ERSCE disposem de tres plans diferents adaptats a ascensors de totes les marques i de qualsevol tipus. Som una companyia que s’adapta a les condicions d’ús, necessitats del client i desgast de cada ascensor.

Pla bàsic

 • Programa de Manteniment Mensual d’ascensors preventiu.
 • Atenció al client 24h / 365 dies.
 • Assistència tècnica per a solucionar avaries en 24 hores.

Pla estàndard

 • Programa de Manteniment Preventiu Mensual.
 • Atenció al client 24h / 365 dies.
 • Assistència tècnica per a solucionar avaries en 24 hores.
 • Assistència a Inspeccions Generals Periòdiques.
 • Serveis d’emergències gratuït 24 hores.

Pla premium

 • Programa de Manteniment Preventiu Mensual.
 • Atenció al client 24h / 365 dies.
 • Assistència tècnica per a solucionar avaries en 24 hores.
 • Assistència a Inspeccions Generals Periòdiques.
 • Serveis d’emergències gratuït 24 hores.
 • Reposició gratuïta de peces i components.

Si vol saber el preu de cadascun dels nostres plans i obtenir un pressupost del servei de manteniment d’ascensors sense compromís, contacta amb nosaltres i un professional de la nostra empresa es posarà en contacte amb vostè.

Factors que influeixen en el preu del manteniment

El preu de manteniment d’un ascensor pot variar en funció de diversos factors clau:

Tipus d’edifici i característiques de l’ascensor

El tipus d’edifici i les característiques específiques de l’ascensor poden influir en el preu del servei. Per exemple, pot haver-hi diferents preus per als ascensors en habitatges unifamiliars, en comunitats de propietaris, en edificis d’ús públic o industrials i llocs de pública concurrència. A més, aspectes com l’antiguitat de l’ascensor, la seva capacitat i la seva velocitat també poden tenir un impacte en el cost del manteniment.

Cobertura del manteniment

Les cobertures ofertes per l’empresa de manteniment també són un factor determinant en el preu. Es pot oferir un manteniment bàsic, que cobreix les revisions periòdiques i tasques fonamentals. No obstant això, també hi ha prestacions més completes, que inclouen assistències addicionals com a atenció 24/7, assistència tècnica immediata o reposició de peces sense cost addicional. L’amplitud de la cobertura influirà en el preu final del servei.

Preus i estimacions del manteniment d’ascensors

Rangs de preus segons factors esmentats

El preu de manteniment d’un ascensor sol oscil·lar entre els 30€ i els 120€ mensuals, encara que pot variar depenent de diversos factors. El tipus d’edifici és un d’ells, ja que pot haver-hi preus diferents per a ascensors en habitatges unifamiliars, comunitats de veïns, edificis d’ús públic o industrials. Les cobertures del manteniment també influeixen en el preu, ja que hi ha serveis més complets que uns altres.

A més, les característiques de l’ascensor, com la seva antiguitat, capacitat o velocitat, també es tenen en compte en establir el preu.

Preguntes freqüents sobre el preu del manteniment

Quant costa el manteniment d’un ascensor?

Pot variar depenent de diversos factors, com el tipus d’edifici, la cobertura del servei i l’empresa conservadora triada. En general, els preus se situen entre 30 € i 120 € al mes. No obstant això, és important tenir en compte que aquests preus són una estimació i poden variar en cada cas específic.

Què inclou el contracte de manteniment?

El contracte de manteniment d’un ascensor inclou diferents prestacions per a garantir el seu correcte funcionament. Això pot incloure tasques de neteja, lubricació, ajust i regulació de dispositius, així com la reposició o substitució de components desgastats. Algunes empreses ofereixen funcions addicionals, per la qual cosa és important revisar detingudament quins serveis estan inclosos en el contracte abans de signar-lo.

Quin és el preu en un habitatge unifamiliar?

El preu de manteniment d’un ascensor en un habitatge unifamiliar pot variar depenent de diferents factors, com el tipus d’ascensor, la seva antiguitat, capacitat i velocitat, entre altres factors. En general, els preus poden oscil·lar entre 50 i 80 euros mensuals per al servei bàsic en un ascensor estàndard en un edifici residencial.

Quant costa el manteniment en comunitats de veïns?

El preu del manteniment d’un ascensor en comunitats de propietaris pot variar depenent de diversos factors, com el nombre de parades de l’ascensor o l’antiguitat de l’edifici.

Quant s’ha de pagar al mes pel manteniment?

El pagament mensual pel manteniment d’un ascensor pot variar depenent de diversos factors, com el tipus d’edifici, les característiques de l’ascensor o la cobertura del servei. En general, els preus se situen entre 30 € i 120 € al mes, però és important obtenir pressupostos personalitzats per a cada cas específic i valorar diferents opcions abans de prendre una decisió final.

Servicio de mantenimiento de ascensores

El cost del manteniment d’un ascensor varia segons diversos factors, incloent-hi el tipus d’ascensor, la seva antiguitat, freqüència d’ús i els requisits específics del servei. A ERSCE, amb més d’un segle d’experiència en el sector d’ascensors, ens comprometem a oferir un servei adaptat a les necessitats de cada client, garantint així no només la seguretat i eficiència dels seus equips, sinó també l’optimització de costos a llarg termini. Per a més informació sobre les nostres prestacions i com podem ajudar-te a mantenir els teus ascensors en òptimes condicions, et convidem a visitar la nostra pàgina web. Estarem encantats d’assessorar-te i brindar-te la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.

Desplaça cap amunt